Lord of Magic Championships 2001

Round 7 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 13vs.Goto, Kousuke 13
Arita, Ryuichi 9vs.Matsuyama, Satoshi 9
Asakura, Takumi 6vs.Kaneko, Masami 6
Fuji, Yusuke 9vs.Honnami, Tomoyuki 9
Goto, Kousuke 13vs.Akita, Naoto 13
Haneda, Daisuke 9vs.Hosono, Tetsushi 9
Hirabayashi, Akira 10vs.Muroga, Hideo 10
Honnami, Tomoyuki 9vs.Fuji, Yusuke 9
Hosono, Tetsushi 9vs.Haneda, Daisuke 9
Hosoyama, Takashi 9vs.Nishino, Kenta 9
Ikeda, Kei 15vs.Terai, Ryohei 15
Imai, Masayuki 3vs.Sato, Akio 6
Imai, Takashi 12vs.Makino, Shusaku 12
Kaneko, Masami 6vs.Asakura, Takumi 6
Koshida, Kenji 6vs.Shimura, Ichiro 6
Makino, Shusaku 12vs.Imai, Takashi 12
Matsuyama, Satoshi 9vs.Arita, Ryuichi 9
Muroga, Hideo 10vs.Hirabayashi, Akira 10
Nishino, Kenta 9vs.Hosoyama, Takashi 9
Okada, Wataru 12vs.Tezuka, Yuki 11
Sadahiro, Masashi 6vs.Saito, Shigemi 6
Saito, Shigemi 6vs.Sadahiro, Masashi 6
Sakamoto, TAkayuki 12vs.Sato, Hitoshi 12
Sato, Akio 6vs.Imai, Masayuki 3
Sato, Hitoshi 12vs.Sakamoto, TAkayuki 12
Shimura, Ichiro 6vs.Koshida, Kenji 6
Suzuki, Michihiro 9vs.Yamanaka, Kazuaki 10
Taru, Genki 15vs.Yasooka, Shota 15
Terai, Ryohei 15vs.Ikeda, Kei 15
Tezuka, Yuki 11vs.Okada, Wataru 12
Yamanaka, Kazuaki 10vs.Suzuki, Michihiro 9
Yasooka, Shota 15vs.Taru, Genki 15
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.