Lord of Magic Championships 2001

Round 8 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 14vs.Muroga, Hideo 13
Arita, Ryuichi 12vs.Suzuki, Michihiro 12
Asakura, Takumi 6vs.Shimura, Ichiro 7
Fuji, Yusuke 9vs.Hosono, Tetsushi 9
Goto, Kousuke 14vs.Tezuka, Yuki 14
Haneda, Daisuke 12vs.Sakamoto, TAkayuki 12
Hirabayashi, Akira 10vs.Hosoyama, Takashi 10
Honnami, Tomoyuki 12vs.Okada, Wataru 12
Hosono, Tetsushi 9vs.Fuji, Yusuke 9
Hosoyama, Takashi 10vs.Hirabayashi, Akira 10
Ikeda, Kei 18vs.Yasooka, Shota 18
Imai, Masayuki 6vs.Koshida, Kenji 7
Imai, Takashi 12vs.Yamanaka, Kazuaki 10
Kaneko, Masami 9vs.Nishino, Kenta 10
Koshida, Kenji 7vs.Imai, Masayuki 6
Makino, Shusaku 15vs.Taru, Genki 15
Matsuyama, Satoshi 9vs.Sadahiro, Masashi 9
Muroga, Hideo 13vs.Akita, Naoto 14
Nishino, Kenta 10vs.Kaneko, Masami 9
Okada, Wataru 12vs.Honnami, Tomoyuki 12
Sadahiro, Masashi 9vs.Matsuyama, Satoshi 9
Saito, Shigemi 6vs.Sato, Akio 6
Sakamoto, TAkayuki 12vs.Haneda, Daisuke 12
Sato, Akio 6vs.Saito, Shigemi 6
Sato, Hitoshi 15vs.Terai, Ryohei 15
Shimura, Ichiro 7vs.Asakura, Takumi 6
Suzuki, Michihiro 12vs.Arita, Ryuichi 12
Taru, Genki 15vs.Makino, Shusaku 15
Terai, Ryohei 15vs.Sato, Hitoshi 15
Tezuka, Yuki 14vs.Goto, Kousuke 14
Yamanaka, Kazuaki 10vs.Imai, Takashi 12
Yasooka, Shota 18vs.Ikeda, Kei 18
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.