Lord of Magic Championships 2001

Round 9 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 14vs.Taru, Genki 15
Arita, Ryuichi 15vs.Okada, Wataru 15
Asakura, Takumi 9vs.Nishino, Kenta 10
Fuji, Yusuke 9vs.Hosoyama, Takashi 10
Goto, Kousuke 17vs.Muroga, Hideo 16
Haneda, Daisuke 15vs.Terai, Ryohei 15
Hirabayashi, Akira 13vs.Tezuka, Yuki 14
Honnami, Tomoyuki 12vs.Suzuki, Michihiro 12
Hosono, Tetsushi 12vs.Yamanaka, Kazuaki 13
Hosoyama, Takashi 10vs.Fuji, Yusuke 9
Ikeda, Kei 18vs.Makino, Shusaku 18
Imai, Masayuki 9vs.Saito, Shigemi 9
Imai, Takashi 12vs.Kaneko, Masami 12
Kaneko, Masami 12vs.Imai, Takashi 12
Koshida, Kenji 7vs.Sato, Akio 6
Makino, Shusaku 18vs.Ikeda, Kei 18
Matsuyama, Satoshi 9vs.Shimura, Ichiro 7
Muroga, Hideo 16vs.Goto, Kousuke 17
Nishino, Kenta 10vs.Asakura, Takumi 9
Okada, Wataru 15vs.Arita, Ryuichi 15
Sadahiro, Masashi 12vs.Sakamoto, Takayuki 12
Saito, Shigemi 9vs.Imai, Masayuki 9
Sakamoto, Takayuki 12vs.Sadahiro, Masashi 12
Sato, Akio 6vs.Koshida, Kenji 7
Sato, Hitoshi 18vs.Yasooka, Shota 21
Shimura, Ichiro 7vs.Matsuyama, Satoshi 9
Suzuki, Michihiro 12vs.Honnami, Tomoyuki 12
Taru, Genki 15vs.Akita, Naoto 14
Terai, Ryohei 15vs.Haneda, Daisuke 15
Tezuka, Yuki 14vs.Hirabayashi, Akira 13
Yamanaka, Kazuaki 13vs.Hosono, Tetsushi 12
Yasooka, Shota 21vs.Sato, Hitoshi 18
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.