Lord of Magic Championships 2001

Round 10 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 17vs.Terai, Ryohei 15
Arita, Ryuichi 18vs.Ikeda, Kei 21
Asakura, Takumi 10vs.Koshida, Kenji 10
Fuji, Yusuke 12vs.Sadahiro, Masashi 12
Goto, Kousuke 20vs.Yasooka, Shota 24
Haneda, Daisuke 18vs.Tezuka, Yuki 17
Hirabayashi, Akira 13vs.Yamanaka, Kazuaki 14
Honnami, Tomoyuki 15vs.Muroga, Hideo 16
Hosono, Tetsushi 13vs.Imai, Masayuki 12
Hosoyama, Takashi 10vs.Matsuyama, Satoshi 9
Ikeda, Kei 21vs.Arita, Ryuichi 18
Imai, Masayuki 12vs.Hosono, Tetsushi 13
Imai, Takashi 12vs.Suzuki, Michihiro 12
Kaneko, Masami 15vs.Okada, Wataru 15
Koshida, Kenji 10vs.Asakura, Takumi 10
Makino, Shusaku 18vs.Sato, Hitoshi 18
Matsuyama, Satoshi 9vs.Hosoyama, Takashi 10
Muroga, Hideo 16vs.Honnami, Tomoyuki 15
Nishino, Kenta 11vs.Shimura, Ichiro 10
Okada, Wataru 15vs.Kaneko, Masami 15
Sadahiro, Masashi 12vs.Fuji, Yusuke 12
Sakamoto, Takayuki 15vs.Taru, Genki 15
Sato, Hitoshi 18vs.Makino, Shusaku 18
Shimura, Ichiro 10vs.Nishino, Kenta 11
Suzuki, Michihiro 12vs.Imai, Takashi 12
Taru, Genki 15vs.Sakamoto, Takayuki 15
Terai, Ryohei 15vs.Akita, Naoto 17
Tezuka, Yuki 17vs.Haneda, Daisuke 18
Yamanaka, Kazuaki 14vs.Hirabayashi, Akira 13
Yasooka, Shota 24vs.Goto, Kousuke 20
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.