Lord of Magic Championships 2001

Round 11 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 20vs.Ikeda, Kei 21
Arita, Ryuichi 21vs.Tezuka, Yuki 20
Asakura, Takumi 13vs.Imai, Takashi 12
Fuji, Yusuke 12vs.Shimura, Ichiro 11
Goto, Kousuke 20vs.Sato, Hitoshi 18
Haneda, Daisuke 18vs.Taru, Genki 16
Hirabayashi, Akira 16vs.Sakamoto, Takayuki 16
Honnami, Tomoyuki 15vs.Kaneko, Masami 15
Hosono, Tetsushi 13vs.Hosoyama, Takashi 13
Hosoyama, Takashi 13vs.Hosono, Tetsushi 13
Ikeda, Kei 21vs.Akita, Naoto 20
Imai, Masayuki 15vs.Yamanaka, Kazuaki 14
Imai, Takashi 12vs.Asakura, Takumi 13
Kaneko, Masami 15vs.Honnami, Tomoyuki 15
Koshida, Kenji 10vs.Nishino, Kenta 12
Makino, Shusaku 21vs.Yasooka, Shota 27
Muroga, Hideo 19vs.Okada, Wataru 18
Nishino, Kenta 12vs.Koshida, Kenji 10
Okada, Wataru 18vs.Muroga, Hideo 19
Sadahiro, Masashi 15vs.Suzuki, Michihiro 15
Sakamoto, Takayuki 16vs.Hirabayashi, Akira 16
Sato, Hitoshi 18vs.Goto, Kousuke 20
Shimura, Ichiro 11vs.Fuji, Yusuke 12
Suzuki, Michihiro 15vs.Sadahiro, Masashi 15
Taru, Genki 16vs.Haneda, Daisuke 18
Tezuka, Yuki 20vs.Arita, Ryuichi 21
Yamanaka, Kazuaki 14vs.Imai, Masayuki 15
Yasooka, Shota 27vs.Makino, Shusaku 21
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.