Lord of Magic Championships 2001

Round 12 Pairings (by Player)

PlayerPoints OpponentPoints
Akita, Naoto 20vs.Arita, Ryuichi 21
Arita, Ryuichi 21vs.Akita, Naoto 20
Asakura, Takumi 16vs.Sadahiro, Masashi 15
Fuji, Yusuke 15vs.Yamanaka, Kazuaki 14
Goto, Kousuke 23vs.Makino, Shusaku 24
Haneda, Daisuke 18vs.Kaneko, Masami 18
Hirabayashi, Akira 16vs.Hosono, Tetsushi 16
Honnami, Tomoyuki 15vs.Nishino, Kenta 15
Hosono, Tetsushi 16vs.Hirabayashi, Akira 16
Hosoyama, Takashi 13vs.Shimura, Ichiro 11
Ikeda, Kei 24vs.Okada, Wataru 21
Imai, Masayuki 18vs.Sakamoto, Takayuki 19
Imai, Takashi 12vs.Koshida, Kenji 10
Kaneko, Masami 18vs.Haneda, Daisuke 18
Koshida, Kenji 10vs.Imai, Takashi 12
Makino, Shusaku 24vs.Goto, Kousuke 23
Muroga, Hideo 19vs.Taru, Genki 19
Nishino, Kenta 15vs.Honnami, Tomoyuki 15
Okada, Wataru 21vs.Ikeda, Kei 24
Sadahiro, Masashi 15vs.Asakura, Takumi 16
Sakamoto, Takayuki 19vs.Imai, Masayuki 18
Sato, Hitoshi 18vs.Suzuki, Michihiro 18
Shimura, Ichiro 11vs.Hosoyama, Takashi 13
Suzuki, Michihiro 18vs.Sato, Hitoshi 18
Taru, Genki 19vs.Muroga, Hideo 19
Tezuka, Yuki 23vs.Yasooka, Shota 27
Yamanaka, Kazuaki 14vs.Fuji, Yusuke 15
Yasooka, Shota 27vs.Tezuka, Yuki 23
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.